Vamzdžius valančios granulės GLUTOCLEAN

 • Vamzdžius valančios granulės GLUTOCLEAN

  Kaina Pakuotė Pirkti
  760
  600 g
  Į krepšelį  
  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • virtuvei, voniai, tualetui;
  • ypatingai efektyvios;
  • be mechaninio valymo atkemša vamzdynus.

  PASKIRTIS: VAMZDŽIUS VALANČIOS GRANULĖS ištirpina ir paskirsto nešvarumus. Be mechaninio valymo per trumpą laiką atkemša vamzdynus nuo tokių teršalų kaip plaukai, maisto, popieriaus ir muilo likučiai, vata, aliejaus ir riebalų sluoksniai. Reguliarus naudojimas apsaugo nuo tolimesnių užsikimšimų ir nemalonaus kvapo. Dėl šilumos efekto, jos gali būti naudojamos atitirpdant užšalusius vamzdžius.

  TAIKYMO SRITYS: Visoms nuotekų sistemoms ir vamzdžiams iš metalo ir plastmasės, virtuvėse ir voniose. Pvz. kriauklės, dušo kabinos, vonios, unitazai.

  NAUDOJIMAS: Užsikimšus nuotekų vamzdžiams, pašalinti stovintį vandenį ir į nuotekų sistemą įpilti pusę pakuotės dangtelio granulių bei užpilti puse stiklinės šalto vandens (saugotis purslų). Palikti poveikiui apie 30 minučių, po to gausiai nuplauti šaltu vandeniu. Jei vamzdžiai labai stipriai užsikimšę, pakartoti valymą nedidinant granulių kiekio. Norint pašalinti arba išvengti nemalonaus kvapo, rekomenduojama kartą per savaitę įpilti į vamzdyną ¼ dangtelio ir užpilti puse stiklinės vandens.

  DĖMESIO: Produktas reaguodamas su vandeniu išskiria šilumą. Niekada nepilkite vandens į pakuotę. Neberkite daugiau granulių per vieną kartą, nei rekomenduojama, nes tai gali sukelti per didelę šiluminę reakciją ir paveikti plastikinių vamzdžių formą. Nesandėliuoti aliuminiuose induose. Nenaudoti cinkuotiems vamzdžiams. Po naudojimo pakuotę sandariai uždarykite.

  TECHNINĖ INFORMACIJA: Sudėtis: natrio hidroksidas, natrio karbonatas, aliuminio granulės ir priedai.
  ATSARGIAI!
  Pavojinga

  H290 Gali ėsdinti metalus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P405 Laikyti užrakintą. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms.

  PAKUOTĖ: 600 g.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

 • Alternatyvios prekės