Šlapimo ir kalkių nuosėdų valiklis GLUTOCLEAN

 • Šlapimo ir kalkių nuosėdų valiklis GLUTOCLEAN

  Kodas: 037603092
  930  Sutaupykite 130 
  Pasiūlymas galioja iki 2024-05-31 23:59
  Į krepšelį 

  Melsvas malonaus kvapo skystis

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • ypatingai efektyvus;
  • ištirpina nuosėdas ir stiprius nešvarumus;
  • unitazams, pisuarams ir bide.

  PASKIRTIS: ŠLAPIMO IR KALKIŲ NUOSĖDŲ VALIKLIS efektyviai šalina šlapimo dėmes, kalkių nuosėdas, muilo likučius, rūdžių dėmes ir kitus stiprius nešvarumus nuo santechninių paviršių.

  TAIKYMO SRITYS: Valyti visus rūgštims atsparius santechninius paviršius, tokius kaip unitazai, pisuarai, bide ar nuotekų sistemos, dušo kabinų padai ir vonios.

  NAUDOJIMAS: Užpilti apie 150 ml neskiesto valiklio ant valomo paviršiaus ir tolygiai paskirstyti šepečiu. Priklausomai nuo užteršimo laipsnio, palikti ilgesniam poveikio laikui (pvz. nakčiai). Po to išvalyti šepečiu ir gerai nuplauti vandeniu.

  DĖMESIO: Ypač užterštus paviršius valyti pakartotinai. Esant reikalui iš unitazo pašalinti vandenį, kad valiklis būtų labiau koncentruotas ir jo poveikis būtu stipresnis. Nenaudoti ant rūgštims jautrių paviršių, chromo ir emalės. Gamtinio ir dirbtinio akmens paviršius, turinčius kalkinių priemaišų (marmuras) saugoti, kad nepatektų valiklio lašai, esant reikalui uždengti.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: <5% nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, 5-15% organinė rūgštis, aromatinės medžiagos, limonenas;
  Tankis: 1,02 g/cm³;
  pH: 1,5 – 2,0;
  Išvaizda: melsvas skystis;
  Kvapas: malonus;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje;
  Pakuotė: 1 l;

  ATSARGIAI!
  Pavojinga

  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P405 Laikyti užrakintą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H226 Degūs skystis ir garai. H290 Gali ėsdinti metalus. H302 Kenksminga prarijus. H312 Kenksminga susilietus su oda. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H331 Toksiška įkvėpus. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

 • Alternatyvios prekės

  780 
  960  Sutaupykite 180