Kosmetika medienai Belinka ALGID

 • Kosmetika medienai Belinka ALGID

  Kodas: 69002
  890 
  990  Sutaupykite
  Pasiūlymas galioja iki 2024-07-31 23:59
  Į krepšelį 

  Valiklis dumblių ir žaliųjų apnašų šalinimui

  Gamintojas
  Helios TBLUS d.o.o. (Slovėnija)
  Prekės ženklas
  Belinka
 • PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS:
  BELINKA ALGID - tai bespalvis koncentruotas valiklis, kurį rekomenduotina prieš naudojimą skiesti vandeniu. Skirtas dumblių ir žaliųjų apnašų šalinimui nuo medinių ir akmeninių paviršių, profesionaliam ir kasdieniniam naudojimui. Paprastai, „žaliuoti“ pradeda tokie paviršiai, kurie nuolat arba kartais yra veikiami drėgmės, randasi pavėsyje ir retai apšviečiami saulės spindulių (dažniausiai tvoros, garažai, rastiniai nameliai, pašiūrės ir t.t.). Priemonė turi fitotoksinį bei herbicidinį poveikį dumbliams ir žaliosioms apnašoms.

  PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:
  Pirmiausiai užterštus paviršius sudrėkinkite vandeniu. Geriausiai darbus atlikti esant +20°С aplinkos temperatūrai.

  NAUDOJIMAS: Prieš naudojimą sukratykite BELINKA ALGID pakuotę ir skieskite vandeniu: 1 dalis BELINKA ALGID ir 4 dalys vandens.
  Dengiama įprastiniu būdu, tepant paviršių teptuku, voleliu arba purškiant. Darbo metu dėvėkite apsauginius drabužius, gumines pirštines ir akinius. Purškiant sureguliuokite purškimo antgalį taip, kad purkštu dideliais lašais, o ne formuotu smulkų purškimą. Denkite tik pažeistus plotus, kad priemonė nepatektu ant šalia esančių nepažeistų paviršių. Netoliese esančius augalus uždenkite apsaugine plėvele, nes BELINKA ALGID veikia kaip herbicidas. Po kelių valandų dumbliai ant paviršiaus paruduoja ir apmiršta. Po 24 valandų žalias apnašas pašalinkite mechaniniu būdu ir kruopščiai nuplaukite vandeniu. Esant stipriam užterštumui, procedūrą pakartokite. Po valymo medinius paviršius galima perdažyti dažais tirpiklių pagrindu. Papildomai apsaugai rekomenduojama naudoti priemonę BELINKA BELPROTECT. BELINKA ALGID taip pat gali būti naudojamas betoninių paviršių, paveiktų dumblių ir žaliųjų apnašų, gydymui ir apsaugai. Po darbo įrankius plaukite vandeniu, jei reikia papildomai naudokite valiklį.

  PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI:
  Darbo metu aplinkos temperatūra neturi būti žemesnė nei +8°С. Dirbkite tik esant gerom aplinkos sąlygom, nes lietus gali nuplauti priemonę nuo paviršiaus. Venkite tiesioginių saulės spindulių.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: vandeninis tirpalas sudarytas iš keturkomponenčių amonio junginių.
  Išvaizda: bespalvis skystis.
  Kvapas: stiprus.
  Degumas: nedegus.
  Džiūvimas: priklauso nuo paviršiaus poringumo ir aplinkos oro sąlygų. Paprastai paviršius išdžiūsta per 24 val.
  Saugojimas ir galiojimo laikas: saugoti originalioje ir sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje, uždaroje vietoje, esant +5°С temperatūrai. Nesušaldyti. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo pabaiga nurodyta ant pakuotės, laikantis nurodytų saugojimo sąlygų.
  Išeiga: iš 1 l BELINKA ALGID paruošiama 5 l tirpalo (1 l BELINKA ALGID + 4 l vandens). Šio, paruošto tirpalo kiekio užtenka 20-25 m² dumblių ir žaliųjų apnašų šalinimui nuo medinio paviršiaus. Išeiga priklauso nuo paviršiaus tipo ir įgeriamumo.
  Pakuotė: 1 l.

  Sudėtyje esantys ketvirtiniai amonio junginiai, benzil C12-16-alkildimetilas, chloridai 48g/l.
  H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338+P310 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P302+P352 Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu. P301+P330+P331 Prarijus: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P501 Produktą/pakuotę pristatyti į atliekų surinkimo punktą. Šioje medžiagoje / mišinyje nėra 0,1% ar didesnės koncentracijos komponentų, kurie laikomi patvariais, bioakumuliaciniais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai bioakumuliaciniais (vPvB).

  Gamintojas: HELIOS TBLUS / d.o.o., Slovėnija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas