Tepalo dėmių valiklis GLUTOCLEAN

 • Tepalo dėmių valiklis GLUTOCLEAN

  Kodas: 038102074
  1020 
  1190  Sutaupykite 170 
  Pasiūlymas galioja iki 2024-06-30 23:59
  Į krepšelį 

  Gelio pavidalu

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • Šalina automobilinio tepalo ir mazuto dėmes;
  • Giliai įsigėrusioms ir įsisenėjusioms tepalo dėmėms;
  • Visiems įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams.

  PASKIRTIS: Valiklis tirpdo ir giliai išvalo visas sintetinių ir mineralinių tepalų bei riebalines dėmes. Tinka įsisenėjusiems nešvarumams. Dėka gelio konsistencijos turi ilgalaikį poveikį.

  TAIKYMO SRITYS: TEPALO DĖMIŲ VALIKLIS tinka visiems įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams. Garažams, pravažiavimams, keliams, pėsčiųjų takeliams ir kitiems paviršiams iš natūralaus akmens, surenkamo gelžbetonio, besiūlių cementinių dangų, betono ir asfalto, o taip pat stiklo, apdailos plytelių, metalo, keramikos, klinkerio bei šaligatvio plytelių. Taip pat tinka valyti cechus, automobilius, įrankius ir stakles.

  NAUDOJIMAS: TEPALO DĖMIŲ VALIKLĮ naudoti tik ant sausų paviršių. Valiklį užtepti storu sluoksniu ant nešvarios vietos ir tolygiai šepetėliu paskirstyti ant dėmės. Priklausomai nuo taršos lygio palikti kelioms valandoms (geriausia nakčiai). Išdžiūvus ant paviršiaus susidaro baltos miltelių pavidalo apnašos, kurias reikia nušluostyti. Ypatingai įsisenėjusioms ir gilioms dėmėms pakartoti valymą.

  DĖMESIO: Nenaudoti ant plastmasinių paviršių. Naudojant ant tamsių paviršių, nušlavus baltus miltelius gali likti nežymūs likučiai, kurie po kurio laiko patys išnyksta. Jei reikia, šiuos likučius galima pašalinti GLUTOCLEAN RIEBALINIŲ DĖMIŲ, VAŠKO IR NEŠVARUMŲ VALIKLIU.

  Pakuotė: 500 ml.

  ATSARGIAI!
  Pavojinga

  H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms.

  Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas