Skiediklis TESSAROL NITRO

 • Skiediklis TESSAROL NITRO

  Kodas: 40204502

  Acetono pagrindu

  Gamintojas
  Helios TBLUS d.o.o. (Slovėnija)
 • PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS:
  TESSAROL NITRO skiediklis skirtas nitro dažų ir lakų skiedimui, dažomų ar lakuojamų metalinių paviršių nuriebalinimui, vaškų ar dervų nuo medinių paviršių šalinimui bei įrankių valymui. Taip pat naudojamas dažų likučių šalinimui. Tinka vidaus ir išorės paviršiams.

  NAUDOJIMAS:
  Ant paviršiaus tepti audiniu. Naudokite nuo +10 iki +25ºC laipsnių temperatūroje. Jei naudojate dažų skiedimui, vadovaukitės skiedimo santykiu nurodytu dažų etikėtėje.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtyje yra: anglevandenilių C6-C7, izoalkanų, ciklinio n-heksano <5% tolueno, 1-butanolio, acetono.
  Galiojimo laikas ir saugojimas: galiojimo pabaiga nurodyta ant pakuotės, kuomet skiediklis saugomas originaliose pakuotėje, esant nuo +5 iki +35ºC laipsnių temperatūrai.
  Pakuotė: 1 l;

  Atsargiai! Pavojinga

  Rimti akių pažeidimai / akių dirginimas 1
  Aspiracijos pavojus 1
  Degusis skystis 2
  Odos ėsdinimas / dirginimas 2
  Toksiškumas reprodukcijai 2
  Specifinis sisteminis toksiškumas tiksliniam organui (STOT) - pakartotinis poveikis 2
  Specifinis sisteminis toksiškumas tiksliniam organui (STOT) - vienkartinis poveikis 3
  Pavojinga vandens aplinkai - 3 lėtinis

  H225 Labai degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H 318 Smarkiai pažeidžia akis. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/garų/aerozolio. P331 NESKATINTI vėmimo. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. P405 Laikyti užrakintą, dėl prevencijos P271 Naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamoje patalpoje.
  Sudėtyje esantys organiniai tirpikliai gali sukelti odos išsausėjimą ir skilinėjimą.
   

  Gamintojas: HELIOS TBLUS / d.o.o., Slovėnija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas