Skiediklis COLOR ENAMEL

 • Skiediklis COLOR ENAMEL

  Kodas: 47862202

  Tirpiklių pagrindu

  Gamintojas
  Helios TBLUS d.o.o. (Slovėnija)
  Prekės ženklas
  Color
 • PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS:
  COLOR ENAMEL skiediklis naudojamas COLOR dažų ir lakų pagamintų tirpiklių pagrindu skiedimui, riebalinių nešvarumų prieš dažymą nuo medinių ir metalinių paviršių šalinimui bei įrankių valymui. Tinka vidaus ir išorės paviršiams.

  NAUDOJIMAS:
  Ant paviršiaus tepti audiniu. Jei naudojate dažų skiedimui, vadovaukitės skiedimo santykiu nurodytu dažų etikėtėje.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtyje yra: anglevandenilių C9- C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių <2% aromatinių medžiagų. Produkto sudėtyje yra organinių tirpiklių EUH066, pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą.
  Galiojimo laikas ir saugojimas: galiojimo pradžia ir pabaiga nurodyta ant pakuotės, kuomet produktas saugomas originaliose pakuotėse, esant nuo +5 iki +35ºC laipsnių temperatūrai.
  Pakuotė: 1 l.

  ATSARGIAI! Pavojinga
  Aspiracijos pavojus 1; Degusis skystis 3, Specifinis sisteminis toksiškumas tiksliniam organui (STOT) - vienkartinis poveikis 3.
  Sudėtyje yra: anglevandenilių C9- C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių <2% aromatinių medžiagų. Produkto sudėtyje yra organinių tirpiklių EUH066, pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą.
  H226 Degus skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/garų/aerozolio. P331 NESKATINTI vėmimo. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. P405 Laikyti užrakintą, dėl prevencijos P271 Naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamoje patalpoje. P301 + P310 PRARIJUS nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Sudėtyje esantys organiniai tirpikliai gali sukelti odos išsausėjimą ir skilinėjimą.

  Gamintojas: HELIOS TBLUS / d.o.o., Slovėnija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas