Saunų ir pirčių medinių paviršių valiklis GLUTOCLEAN

 • Saunų ir pirčių medinių paviršių valiklis GLUTOCLEAN

  Kaina Pakuotė Pirkti
  990
  750 ml
  Kodas: 037202092
  Į krepšelį  
  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • PASKIRTIS: Naudojamas papilkavusių ir išblukusių medinių paviršių atgaivinimui saunose, pirtyse ir sodo baldams, o taip pat tinka sunkiai užterštų paviršių valymui, žalių apnašų šalinimui ir t.t. Priklausomai nuo panaudojimo būdo, paviršius gali būti atnaujinamas arba tiesiog išsaugoma natūrali medienos spalva.
  TAIKYMO SRITYS: Tinka naudoti tiek ant senų, tiek ant naujų medinių paviršių, tokių kaip tikmedis, bankirai, irokas, ąžuolas, beržas, maumedis, raudonmedis, saldžiavaisis, o taip pat baldams iš rotango.
  NAUDOJIMAS: Atgaivinant pirminę medienos spalvą: apipurškite sausą medieną GLUTOCLEAN SAUNŲ IR PIRČIŲ MEDINIŲ PAVIRŠIŲ VALIKLIU ir palikite 20 min., neleidžiant pilnai išdžiūti, po to įtrinkite neypatingai kietu teptuku ar šepečiu medienos faktūros kryptimi. Pabaigai viską gerai praplauti gausiu vandens kiekiu ir palikti džiūti.
  Norint išsaugoti natūralią medienos spalvą: drėgną kempinę arba audinį apipurškite GLUTOCLEAN SAUNŲ IR PIRČIŲ MEDINIŲ PAVIRŠIŲ VALIKLIU ir ištepkite apdirbamą medienos paviršių. Palikite 5-10 min., o po to minkštu teptuku ar šepečiu kruopščiai įtrinkite medienos faktūros kryptimi. Pabaigai viską gerai praplauti gausiu vandens kiekiu ir palikti džiūti.
  TECHNINĖ INFORMACIJA: Sudėtis: 5-15 % joniniai ir nejoniniai tenzidai, metilchlorizocizolinonas ir metilizocizolinonas.

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. H302 Kenksminga prarijus. H312 Kenksminga susilietus su oda. H318 Smarkiai pažeidžia akis. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.

  PAKUOTĖ: 750 ml.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

   

    

", {"external_id":"6010c08395015074f695f9e646b058d47053bb668c4c727d0be08ef9a25c061c"});