Nukalkinimo priemonė GLUTOCLEAN

 • Nukalkinimo priemonė GLUTOCLEAN

  Kaina Pakuotė Pirkti
  930
  1 L
  Kodas: 036803092
  Į krepšelį  
  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Pufas
 • SAVYBĖS:
  • koncentratas;
  • šalina ir valo nuoviras;
  • išsaugo vandens skonį;
  • prailginamas prietaiso eksploatavimo laikas;

  PASKIRTIS: Ypatingai efektyvi ir ekonomiška, koncentruota priemonė, skirta elektrinių prietaisų valymui buityje ir pramonėje. Lengvai šalina kalkių nuosėdas. Reguliariai naudojant išsaugomas gėrimo skonis, prailginamas prietaiso eksploatavimo laikas, o taip pat taupoma elektros energija.

  TAIKYMO SRITYS: NUKALKINIMO PRIEMONĖ yra skirta kavavirėms, kavos ir ekspreso automatams, virduliams, karšto vandens ruošimo aparatams, sūkurinėms vonioms, lygintuvams su garu, elektriniams šildytuvams, skalbimo mašinoms. Taip pat vonios įrangai, dušo antgaliams ir vandens filtrams.

  NAUDOJIMAS: Virduliams: 1 puodelį NUKALKINIMO PRIEMONĖS ir 2 puodelius vandens įpilti į virdulį. Įjungti ir užvirinti tirpalą. Tada prietaisą išjungti ir palikti 10 min. Pakartoti procedūrą ir išpiltį skystį. Pripiltį į virdulį švaraus vandens, užvirinti ir išpilti. Galima pakartoti procedūrą su švariu vandeniu dar kartą. Kavavirės: 100 ml NUKALKINIMO PRIEMONĖS ir 500 ml vandens įpilti į valomą prietaisą. Įjungti ir praleisti vieną puodelį. Tada prietaisą išjungti ir palikti 10 min. Vėl įjungti ir praleisti likusį kiekį vandens. Po to 2-3 kartus praleisti švarų vandenį. Sūkurinės vonios: pripildyti vonią vandens tiek, kad purkštukai užsipildytu. Įpilti į vandenį 250 ml (1/4 butelio) NUKALKINIMO PRIEMONĖS ir 30 minučių įjungti sūkurinę vonią. Po to vandenį išleisti. Valymą reikia atlikti reguliariai, nelaukiant kol purkštukai užsikimš. Skalbimo mašinos: NUKALKINIMO PRIEMONĖS 250 ml (1/4 butelio) naudoti vieno užkrovimo vandens kiekiui. Įjungti pagrindinę skalbimo funkciją su papildomu skalavimu, kad veikimo trukmė būtų 1 val. ir temperatūra 40°C. Vonios įranga, dušo antgaliai ir vandens filtrai: kempine ar pašluoste įtrinti NUKALKINIMO PRIEMONĘ ant valomo paviršiaus ir trumpam palikti. Po to nuplauti vandeniu. Smulkias dalis galima trumpam pamerkti į NUKALKINIMO PRIEMONĖS ir vandens tirpalą. Jei reikia, pakartoti valymą.

  DĖMESIO: Laikytis prietaisų gamintojų produkto naudojimo instrukcijų. Sudėtyje yra rūgščių. Laikytis atsargumo priemonių ant paviršių, jautrių rūgštims, tokių kaip marmuras, emalis, chromas, tekstilė ir t.t.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: 5-15% organinė rūgštis;
  pH: 1,5 – 2,0;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje.
  Pakuotė: 1 l;

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.
   

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas

", {"external_id":"588073b13e451c6a4f22b2b9f79d3d75bbec2007d0e02ab4d09c35326392c79a"});