Medžio plastiko kompozito arba WPC+BPC impregnantas WEPOS

 • Medžio plastiko kompozito arba WPC+BPC impregnantas WEPOS

  Kodas: 101101205
  33 
  Į krepšelį 

  Pirminiam ir pakartotiniam impregnavimui;

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Wepos
 • SAVYBĖS:
  • ilgam apsaugo nuo purvo, riebalų ir vandens dėmių;
  • pirminiam ir pakartotiniam impregnavimui;
  • pakuotės užtenka 20-25 m²;

  PASKIRTIS: impregnuoja paviršius pagamintus iš medžio plastiko kompozito (WPC) arba bambuko plastiko kompozito (BPC). Ilgam apsaugo nuo purvo ir atideda dangos senėjimo požymius. Impregnuotą paviršių lengviau valyti ir apsaugo nuo riebalinių bei vandens dėmių susidarymo. Vidaus ir išorės darbams.

  TAIKYMO SRITYS: MEDŽIO PLASTIKO KOMPOZITO arba WPC+BPC IMPREGNANTAS tinka pirminiam ir pakartotiniam terasinių lentų, tvorų, fasadų, palangių ar grindjuosčių pagamintų iš medžio plastiko ar bambuko plastiko kompozito valymui.

  NAUDOJIMAS: Naudoti tik ant sausų paviršių. Prieš impregnavimą paviršių gerai nuvalyti. Teptuku arba voleliu tepti nepraskiestą impregnantą, tolygiai, tačiau taip, kad paviršius būtų pilnai padengtas. Norint padidinti efektą, galima tepti antrą sluoksnį ant dar neišdžiūvusio pirmojo sluoksnio. Šiuo atveju turi būti tepama tik tiek, kiek paviršius gali sugerti. Po to palikti 10 minučių. Impregnavimo priemonės likučius nuo paviršiaus nuvalyti įgeriančiu, sausu skudurėliu. Ant impregnuoto paviršiaus neturi likti tepimo juostų. Pridžiūvusį priemonės perteklių galima pašalinti skudurėliu, sudrėkintu WEPOS MEDŽIO PLASTIKO KOMPOZITO arba WPC+BPC IMPREGNANTU. Po to džiūsta apie 1-2 valandas. Džiūvimo metu paviršiumi negalima vaikščioti ir jo drėgnai valyti. Impregnavimo priemonė pilnai atsparia tampa po 24 valandų.

  DĖMESIO: Jei reikia impregnuoti didelio ploto paviršių, rekomenduojama tepti paeiliui nedidelius plotus. Paviršius, jautrius rūgštims bei stiklą, apdengti, kad nepatektų impregnavimo priemonės. 

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: angliavandeniliai;
  Tankis: apie 0,77 g/cm³;
  Išvaizda: šviesiai gelsvas skystis;
  Kvapas: švelniai aromatingas;
  Pliūpsnio temperatūra: +57°C;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. NESUŠALDYTI. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje.

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą. P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P405 Laikyti užrakintą. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.
   

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas