Dažų nuėmėjas PUFAS P15

 • Dažų nuėmėjas PUFAS P15

  Pakuotė Kaina Pirkti
  0,75 L
  1990
  Kodas: 015402000
  Į krepšelį  
  2,5 L
  5990
  Kodas: 015403000
  Į krepšelį  
  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Pufas
 • SAVYBĖS:
  • šalina senų dažų, lakų ir dažyvių sluoksnius;
  • gelio struktūra, leidžia prilipti ir prie vertikalių paviršių;
  • stiprus tirpdymo efektas;
  • greitai veikiantis;
  • šalina keletą senų dažų sluoksnių vienu užtepimu;
  • be dichlormetano ir N-metilpirolidono;

  PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS: nuo įvairių paviršių šalina lakus, dažyves, sintetinių dervų, akrilinius, aliejinius, dispersinius ir lateksinius dažus.

  NAUDOJIMAS: PUFAS dažų nuėmėją P15 gausiai tepkite ant renovuojamo paviršiaus ir palikite, kad įsigertų. Priklausomai nuo šalinamų dažų rūšies, storio ir senumo, veikimo laikas gali būti nuo 15 iki 30 minučių. Sudėtingesnius dažų sluoksnius galima palikti tirpdyti iki kelių valandų (šiuo atveju, paviršius rekomenduojama uždengti plėvele). Išbrinkusį dažų sluoksnį nuimkite mentele. Storiems senų dažų sluoksniams procedūrą pakartokite. Po to paviršių kruopščiai plaukite vandeniu šepetėlio ar kempinės pagalba ir palikite išdžiūti.

  DĖMESIO: naudodamį šią priemonę, uždenkite gretimus paviršius, nes gali būti pažeistas plastikas ir kitos tirpikliams neatsparios medžiagos. Prieš naudojimą nedideliame plote patikrinkite pagrindo atsparumą. Įrankius iš karto plaukite vandeniu. Pašalintus dažų likučius išmeskite į pavojingų atliekų surinkimo punktą.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 5% alifatinių angliavandenių;
  Išeiga: 300 - 600 ml/m2;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje, tačiau ne minusinėje temperatūroje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų.
  Pakuotė: 750 ml;

  ATSARGIAI!
  PAVOJINGA

  P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 Patekus ant odos (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P304+P340 Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

 • Alternatyvios prekės

  Dažų nuėmėjas COLOR

  Cheminiam senų dažų šalinimui

  14 
", {"external_id":"04538a2472e57f0616966418bd6f29761c50ddd8ed1f25e2b83c8bf8507aed8b"});