Antipelėsinis priedas GLUTOCLEAN

 • Antipelėsinis priedas GLUTOCLEAN

  Kodas: 038503074
  11 
  Į krepšelį 

  Koncentratas

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Pufas
 • SAVYBĖS:
  • koncentratas;
  • saugo nuo pelėsio tiek statant, tiek renovuojant;
  • dispersiniams dažams, klijams, glaistui ir tinkui;
  • visiems produktams vandens pagrindu suteikia antipelėsinių savybių.

  PASKIRTIS: ANTIPELĖSINIS PRIEDAS GLUTOCLEAN efektyviai ir ilgam stabdo pelėsio ir mikrobų užkratą.
  Tinka visiems statybiniams produktams vandens pagrindu, norint apsisaugoti nuo pelėsio, grybelio ir žaliųjų apnašų susidarymo. Tinka tiek pirminiame, tiek renovaciniame statybų etape. 

  TAIKYMO SRITYS: naudojamas kaip priedas į dispersinius dažus vidaus ir išorės darbams, tapetinius klijus, glaistus, siūlių užpildus, tinkus bei kitus statybinius produktus vandens pagrindu. Gali būti naudojamas ant visų įgeriančių mineralinių paviršių, kaip pvz.: tinkas, gipso kartonas, akmuo, betonas, akytas betonas, mūras ir t.t. ANTIPELĖSINIO PRIEDO GLUTOCLEAN dėka paviršiai bus apsaugoti nuo pelėsio – ypač probleminės vietos su nepalankiu drėgmės santykiu ar „šalčio tiltais“.

  NAUDOJIMAS: Paviršiaus restauravimui: 250 ml ANTIPELĖSINIO PRIEDO GLUTOCLEAN praskieskite 5-7 litrais vandens ir gerai išmaišykite. Pažeistas vietas tepkite 2 kartus „šlapias ant šlapio“ ir palikite visiškai išdžiūti prieš tolesnę apdailą. Dispersiniams dažams: įpilkite 25 ml ANTIPELĖSINIO PRIEDO GLUTOCLEAN kiekvienam litrui dažų ir gerai išmaišykite. Tapetiniams klijams: įpilkite 25 ml priedo 1 litrui vandens, kuris bus naudojamas klijų paruošimui ir taip pat gerai išmaišykite. Tinkui ar skiediniui: įpilkite 500 ml priedo į 10 l vandens, kuris bus naudojamas tinko ar skiedinio paruošimui ir taip pat gerai išmaišykite. Siūlių glaistui: įpilkite 125 ml priedo į vandens kiekį, kuris reikalingas 5 kg sauso glaisto paruošti.

  DĖMESIO: Visada iš anksto patikrinkite produktų suderinamumą paruošiant bandomąjį mėginį. Pradinė konsistencija turi išlikti nepakitusi, o dažai neturi sutirštėti.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: skystas koncentratas 100 g: 0,06 g 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil2H-izotiazol-3-ono (3:1), 0,01 g 2-oktil2H-izotiazol-3-ono;
  Išeiga: 1 l užtenka 40 l dažų ar panašių produktų, vandens pagrindu paruošimui;
  Tankis: 1,0 g/cm³;
  pH: 6,0 – 7,5;
  Išvaizda: skaidrus skystis;
  Kvapas: neutralus;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą, atskirai nuo maisto produktų ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. NESUŠALDYTI! Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės;
  Pakuotė: 1 l;

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas