Akmens impregnantas GLUTOCLEAN

 • Akmens impregnantas GLUTOCLEAN

  Kodas: 035403074
  1430 
  1740  Sutaupykite 310 
  Pasiūlymas galioja iki 2024-05-31 23:59
  Į krepšelį 

  Atstumia vandenį ir purvą

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • ilgalaikė apsauga;
  • atstumia vandenį ir purvą;
  • šilko-matinis paviršius;
  • pakuotės užtenka 15-20 m²;
  • vidaus ir išorės darbams;
  • pagaminta Vokietijoje.

  PASKIRTIS: AKMENS IMPREGNANTAS - ilgalaikę akmens apsaugą užtikrinanti impregnavimo priemonė. Šilko blizgesio apsauginis sluoksnis yra atsparus vandens ir UV spindulių poveikiui. Atstumia purvą, dėl to yra lengvai prižiūrimas. Impregnavimas pagerina akmens išvaizdą, spalvą ir struktūrą, kuri išlieka ilgą laiką. Apsauginis sluoksnis negelsta ir yra atsparus.

  TAIKYMO SRITYS: Tinka visiems įgeriantiems natūralaus ir dirbtinio akmens paviršiams, tokiems kaip šlakbetonis, šiferis, marmuras, smiltainis, teracas, porfyras, betonas ir t.t. Tinka vidaus ir išorės darbams. Galima impregnuoti grindis, laiptus, terasas, balkonus ir palanges.

  NAUDOJIMAS: Naudojamas tik ant sausų paviršių. Prieš impregnavimą paviršių nuvalyti. Teptuku arba voleliu tolygiai ir plonu sluoksniu tepti neskiestą produktą. Tepti tik tokį skysčio kiekį, kuris pilnai įsigeria ir nesusidaro balutės. Ant impregnuoto paviršiaus neturi likti tepimo juostų. Po to palikti 2 val. džiūti. Džiūvimo metu impregnuotu paviršiumi nevaikščioti. Taip pat reikia 2 parom paviršių apsaugoti nuo drėgmės.

  DĖMESIO: Impregnavus drėgną akmenį, gali atsirasti baltos dėmės. Tokius paviršius reikia apsaugoti nuo drėgmės patekimo iš grunto. Jei reikia impregnuoti didelio ploto paviršių, rekomenduojama tepti paeiliui nedidelius plotus. Stiklą ir kitus tirpikliams jautrius paviršius uždengti. Nedirbti žemiau kaip +12°C. Netinkamas neįgeriantiems, poliruotiems ar smulkiai šlifuotiems paviršiams.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: tirpiklis - pirminis benzinas (alkilas), angliavandeniliai, C9-C11, N-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, aromatinių junginių <2 %;
  pH: 8 – 8,5;
  Tankis: 0,78 g/cm³;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje.

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P331 NESKATINTI vėmimo. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EU LOJ kategorija ir ribos: (kat. A/h, TDM) = 750 g/l (2010); produkto GLUTOCLEAN akmens impregnantas sudėtyje: max. 745 g/l. 
   

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas